Báo cáo quan trắc môi trường Việt Nam (VEM) năm 2002!

20/04/2011 10:56:53 SA

This Monitor consists of six sections. The first four sections describe environmental trends under the Green, Blue, Brown and Global agendas. An analysis of the institutions, legislation and budget is presented in a fifth section; and the Monitor concludes

 

Báo cáo quan trắc môi trường Việt Nam (VEM) năm 2003!

20/04/2011 10:56:23 SA

Sơ lược các nguồn tài nguyên nước các vùng: 8 vùng kinh tế phần lớn đều nằm trong các lưu vực sông chính. Tuy nhiên, trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước, tính đa dạng sinh học và khả năng có nước và tính đễ bị tổn thương của mỗi vùng có khác nhau.

 

Báo cáo quan trắc môi trường Việt Nam (VEM) năm 2004!

20/04/2011 10:55:58 SA

Chất thải rắn là vấn đề đang nổi cộm ở Việt Nam. Mỗi năm, khoảng hơn 15 triệu tấn chất thải phát sinh trong cả nước và theo dự báo thì tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong nước vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chón trong thập kỷ tới đây.